REGULAMINY KONKURSÓW

organizowanych przez WIRTUALNA-HISTORIA.PL

Regulamin powiatowego konkursu historycznego:
„100-lecie Bitwy Warszawskiej – Ziemia Wołomińska”

Treść regulaminu oraz zgłoszenia konkursowe uczestników wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do wglądu w siedzibie Organizatora: Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki.
Adres Organizatora znajduje się w zakładce Kontakt.

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Ząbek i Zespołu Szkół z Ossowa.
 3. Konkurs jest dwuetapowy.
 4. Do konkursu przystępują minimum trzyosobowe zespoły uczniowskie, działające pod nadzorem nauczyciela prowadzącego. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
  – I Szkoły podstawowe klasy IV-VI
  – II Gimnazjum klasy I-III
  Oświadczenia w imieniu uczestników konkursu mogą składać rodzice/opiekunowie prawni,  a po porozumieniu z nimi – również nauczyciel prowadzący.
 5. W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie cztery zespoły z jednej szkoły. Każdy zespół może zgłosić jedną pracę konkursową. Udział w konkursie zgłasza dyrektor szkoły (Załącznik nr 1), co powinno mieć miejsce po zapoznaniu uczestników  z załączonym wyciągiem z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.). (dalej: „Prawo autorskie”).
 6. Każdy uczestnik konkursu jest zobligowany do złożenia oświadczenia (Oświadczenie nr 1).
 7. Cele konkursu:
  •    poznanie historii regionu i jej bohaterów, w tym udziału młodzieży w Bitwie Warszawskiej;
  •    utrwalenie wiedzy z historii I wojny światowej i walki o granice RP po I wojnie światowej, udział mieszkańców ziemi wołomińskiej w Bitwie 1920 r.;
  •    kształtowanie umiejętności opracowywania prezentacji multimedialnych, reportaży, filmów;
  •    kształcenie umiejętności pracy zespołowej.
 8. W pierwszym etapie konkursu trzyosobowy zespół uczniowski w ramach projektu edukacyjnego przygotuje wirtualny zeszyt historyczny z tematem Konkursu (w formacie pdf lub doc, office 365, office mix).
 9. Projekt (pracę konkursową), należy oznaczyć w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz przypisanie do konkretnego zgłoszenia, a następnie przesłać do koordynatora projektu Pana Sławomira Pielata nauczyciela informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach.
 10. Komisja konkursowa, złożona z nauczycieli wszystkich szkół ocenia prace zgłoszone do konkursu.
  W projekcie oceniane będą: oryginalność ujęcia tematu, poprawność merytoryczna, projekt graficzny (skład, łamanie), samodzielność wykonania pracy. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
 11. Do drugiego etapu będą zakwalifikowane wszystkie zespoły biorące udział w I etapie konkursu, z zastrzeżeniem ust. 15.
 12. Finał konkursu odbędzie się w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach.
 13. Etap finałowy będzie miał formę turnieju wiedzy  o „Bitwie Warszawskiej 1920 roku” oraz historii I wojny światowej – przede wszystkim walki Polaków o granice państwa po I wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” i jej bohaterów. Składać się będzie z trzech rund. W pierwszej rundzie udział wezmą wszystkie zespoły, do drugiej zostanie zakwalifikowanych po 6 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych, w trzeciej zmierzą się ze sobą 3 najlepsze zespoły. Zadania będą wymagały wykazania się wiedzą oraz umiejętnością analizy mapy i tekstów źródłowych, a także znajomością ikonografii.
 14. Zwycięzcą zostaną dwa zespoły, po jednym z każdej kategorii wiekowej, które uzyskają największą ilość punktów w turnieju, o którym mowa w ust. 13.
 15. Jeżeli praca konkursowa powstanie w sposób sprzeczny z postanowieniami Prawa autorskiego (np. plagiat), bądź w inny sposób będzie naruszała prawa osób trzecich, Komisja konkursowa podejmie decyzję w sprawie jej dyskwalifikacji.
 16. Na żądanie uczestnika lub innej osoby  która uprawdopodobni swoje prawa autorskie do opublikowanych zdjęć i innych utworów, Organizator Konkursu niezwłocznie usunie treści stanowiące przedmiot żądania.
 17. Terminy:
  ogłoszenie konkursu – do 7 października 2016 r.;
  zgłaszanie uczestników – do 28 października 2016 r.;
  nadsyłania prac – do 30 listopada 2016 r. ;
  ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 7 grudnia 2016 r.;
  finał konkursu – 19 stycznia 2017 r., godz. 11.00.

Pobierz Regulamin

Pobierz pełną treść Regulaminu wraz z niezbędnymi zgłoszeniami i załącznikami
(dokument w formacie pdf)

Pobierz