REGULAMINY KONKURSÓW

organizowanych przez WIRTUALNA-HISTORIA.PL

Regulamin IV etapu konkursu historycznego:
„Znani i mniej znani uczestnicy Bitwy Warszawskiej- ocena postawy bohaterów Ossowa 1920r.”

Treść regulaminu oraz zgłoszenia konkursowe uczestników wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do wglądu w siedzibie Organizatora: Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki. Adres Organizatora znajduje się w zakładce Kontakt.
Wymagane do zgłoszenia załączniki można pobrać w dziale Archiwum plików.


Wojewódzki konkurs historyczny „100-lecia odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
R E G U L A M I N  IV etapu konkursu w roku szkolnym 2019/20


 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych miasta Ząbki.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa Mazowieckiego.
 3. Konkurs rozgrywany będzie na płaszczyźnie wiedzy ogólnej podsumowanej debatami lub konkursami pytań w poszczególnych szkołach celem wyłonienia zespołów i indywidualnych reprezentantów na część finałową konkursu.
  Finał to platforma wirtualna, gdzie w chmurze za pośrednictwem administratora w Wirtualnych Zeszytach Historycznych umieszczone będą prace wykonane przez uczestników do prezentacji w ostatnim etapie konkursu,
 4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
  I- Szkoły podstawowe klasy 7-8.
  II- Szkoły ponadpodstawowe
  Do konkursu przystępują minimum 3-4 osobowe zespoły działające pod nadzorem nauczyciela prowadzącego.
  Do części finałowej-wirtualnej mogą przystąpić 3 zespoły lub osoby z jednej szkoły wybierając do prezentacji  tylko 1 pracę o czasie trwania do 5min.
 5. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonujemy na piśmie do organizatora, w zgłoszeniu dyrektor szkoły określa liczbę uczestników.
 6. Uczestnicy części wirtualnej składają oświadczenia o zapoznaniu się z wyciągiem z przepisów ustawy z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dziennik ustaw z 2016r. z późniejszymi zmianami).
  Oświadczenia w imieniu uczestników konkursu mogą składać rodzice/ opiekunowie, a po porozumieniu z nimi również nauczyciel prowadzący.
  Po pierwszej części konkursu wyłonione zespoły przygotowują prezentacje na temat wybrany z wykazu, następnie umieszczają ją w Wirtualnych Zeszytach Historycznych.
  Praca konkursowa (w formacie pdf./ doc./ office365 lub office mix) powinna być oznaczona w sposób umożliwiający jej identyfikacje oraz przepisanie do konkretnego zgłoszenia i przesłana do koordynatora-administratora strony projektu.
  Procedury i materiały zgłoszeniowe będą dostępne na stronie Wirtualna-Historia.pl
 7. Terminy konkursu:
  11.11.2019 – rozpoczęcie konkursu
  do 20.12.2019 – zgłoszenia ze szkół do konkursu
  I etap – eliminacje wewnętrzne w formie debat i konkursów – w okresie styczeń, luty, do 10-ego marca
  20.03.2020 – zgłoszenia uczestników i wybranych tematów na finał
  do 22.05.2020 – przesyłanie prac na stronę Wirtualnych Zeszytów Historycznych
  Przewidywany finał odbędzie się w dniu 04 czerwca 2020r. (czwartek) w Parku Kulturowym – Ossów, Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.

Pobierz Regulamin

Pobierz pełną treść Regulaminu (dokument w formacie pdf)

Pobierz

Regulamin wojewódzkiego konkursu historycznego:
„100–lecie odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej 1920 roku – Mazowsze”

Treść regulaminu oraz zgłoszenia konkursowe uczestników wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do wglądu w siedzibie Organizatora: Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki. Adres Organizatora znajduje się w zakładce Kontakt.
Wymagane do zgłoszenia załączniki można pobrać w dziale Archiwum plików.

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.
 3. Konkurs rozegrany będzie na płaszczyźnie wiedzy ogólnej podsumowanej w części finałowej debatą i konkursem pytań dla zespołów i indywidualnych uczestników zgłoszonych przez szkoły.
  Druga płaszczyzna to część wirtualna- gdzie w chmurze za pośrednictwem administratora w Wirtualnych Zeszytach Historycznych umieszczone będą prace wykonane przez zespoły uczniowskie. Do części finałowej zakwalifikowane zostanie do 3 prezentacji z poszczególnych szkół.
 4. Do konkursu przystępują min. 3-osobowe zespoły działające pod nadzorem nauczyciela prowadzącego.
  Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach wiekowych:
  I kategoria – szkoły podstawowe klasy VI, VII, VIII
  II kategoria – szkoły średnie klasy I
 5. Do części finałowej wirtualnej mogą przystąpić maksymalnie 4 zespoły lub osoby z jednej szkoły zgłaszając do finału tylko jedną wybraną pracę o czasie trwania do 5 min.
 6. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje na piśmie do Organizatora, Dyrektor szkoły określając ogólną liczbę uczestników.
  Uczestnicy części wirtualnej składają oświadczenie o zapoznaniu się z wyciągiem z przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1999 ze zmianami).
  Oświadczenie w imieniu uczestników konkursu mogą składać rodzice/opiekunowie, a po porozumieniu z nimi również nauczyciel prowadzący.
  W pierwszej części konkursu zespoły uczniowskie przygotowują Wirtualny Zeszyt Historyczny z tematem konkursu (w formacie pdf lub doc, office 365 i office mix).
  Praca konkursowa powinna być oznaczona w sposób umożliwiający jej identyfikację oraz przypisanie do konkretnego zgłoszenia w celu przesłania do koordynatora-administratora projektu, Pana Sławomira Pielata, nauczyciela informatyki SP 1 Ząbki ul. Batorego 37.
 7. Procedury przekazywania materiałów wytworzonych przez zespoły konkursowe i ochrona prawna projektu będzie załącznikiem do Regulaminu.
 8. Terminy konkursu:
  24.10.2018r. – ogłoszenie rozpoczęcia konkursu
  Do 09.11.2018r. – zgłaszanie uczestników
  20.12.2018r. – nadsyłanie imiennych list zespołów do debaty i konkursu wiedzy oraz propozycji tematów i pytań na finał wiedzy ogólnej, którego termin będzie zaproponowany po konsultacjach ze szkołami w terminie styczeń, luty, marzec 2019 r.
  Dla części wirtualnej projektu 20 grudnia będzie terminem zgłaszania zespołów i uczestników z kompletami dokumentów prawnych (oświadczenie) oraz propozycjami prac multimedialnych.
  Termin prezentacji tych prac, jako finał konkursu, po konsultacjach kwiecień 2019 r.
 9. I finał będzie miał formę turnieju wiedzy o Niepodległej i Bitwie warszawskiej 1920 r. i składać się będzie z 3 rund:
  I runda – wszystkie zespoły
  II runda – po 6 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych
  III runda – zmierzą się 3 najlepsze zespoły w poszczególnych kategoriach wiekowych
  II finał obejmuje część wirtualną i będzie pokazem wybranych prac przed komisją i uczestnikami konkursu, będąc jednoczenie zamknięciem III etapu projektu.
  Miejsce finałów zostanie przedstawione po konsultacjach z uczestnikami.
 10. Objęciem patronatem Wojewódzkiego Konkursu „100-lecie odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej 1920r. – Mazowsze” przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
 11. Załączniki:
  – druk zgłoszenia uczestnika
  – druk oświadczenia
  – instrukcja przekazywania materiałów na stronę Wirtualna- historia.pl

Pobierz Regulamin

Pobierz pełną treść Regulaminu (dokument w formacie pdf)

Pobierz

Regulamin powiatowego konkursu historycznego:
„100-lecie Bitwy Warszawskiej – Ziemia Wołomińska”

Treść regulaminu oraz zgłoszenia konkursowe uczestników wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do wglądu w siedzibie Organizatora: Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki.
Adres Organizatora znajduje się w zakładce Kontakt.

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Ząbek i Zespołu Szkół z Ossowa.
 3. Konkurs jest dwuetapowy.
 4. Do konkursu przystępują minimum trzyosobowe zespoły uczniowskie, działające pod nadzorem nauczyciela prowadzącego. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
  – I Szkoły podstawowe klasy IV-VI
  – II Gimnazjum klasy I-III
  Oświadczenia w imieniu uczestników konkursu mogą składać rodzice/opiekunowie prawni,  a po porozumieniu z nimi – również nauczyciel prowadzący.
 5. W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie cztery zespoły z jednej szkoły. Każdy zespół może zgłosić jedną pracę konkursową. Udział w konkursie zgłasza dyrektor szkoły (Załącznik nr 1), co powinno mieć miejsce po zapoznaniu uczestników  z załączonym wyciągiem z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.). (dalej: „Prawo autorskie”).
 6. Każdy uczestnik konkursu jest zobligowany do złożenia oświadczenia (Oświadczenie nr 1).
 7. Cele konkursu:
  •    poznanie historii regionu i jej bohaterów, w tym udziału młodzieży w Bitwie Warszawskiej;
  •    utrwalenie wiedzy z historii I wojny światowej i walki o granice RP po I wojnie światowej, udział mieszkańców ziemi wołomińskiej w Bitwie 1920 r.;
  •    kształtowanie umiejętności opracowywania prezentacji multimedialnych, reportaży, filmów;
  •    kształcenie umiejętności pracy zespołowej.
 8. W pierwszym etapie konkursu trzyosobowy zespół uczniowski w ramach projektu edukacyjnego przygotuje wirtualny zeszyt historyczny z tematem Konkursu (w formacie pdf lub doc, office 365, office mix).
 9. Projekt (pracę konkursową), należy oznaczyć w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz przypisanie do konkretnego zgłoszenia, a następnie przesłać do koordynatora projektu Pana Sławomira Pielata nauczyciela informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach.
 10. Komisja konkursowa, złożona z nauczycieli wszystkich szkół ocenia prace zgłoszone do konkursu.
  W projekcie oceniane będą: oryginalność ujęcia tematu, poprawność merytoryczna, projekt graficzny (skład, łamanie), samodzielność wykonania pracy. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
 11. Do drugiego etapu będą zakwalifikowane wszystkie zespoły biorące udział w I etapie konkursu, z zastrzeżeniem ust. 15.
 12. Finał konkursu odbędzie się w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkach.
 13. Etap finałowy będzie miał formę turnieju wiedzy  o „Bitwie Warszawskiej 1920 roku” oraz historii I wojny światowej – przede wszystkim walki Polaków o granice państwa po I wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” i jej bohaterów. Składać się będzie z trzech rund. W pierwszej rundzie udział wezmą wszystkie zespoły, do drugiej zostanie zakwalifikowanych po 6 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych, w trzeciej zmierzą się ze sobą 3 najlepsze zespoły. Zadania będą wymagały wykazania się wiedzą oraz umiejętnością analizy mapy i tekstów źródłowych, a także znajomością ikonografii.
 14. Zwycięzcą zostaną dwa zespoły, po jednym z każdej kategorii wiekowej, które uzyskają największą ilość punktów w turnieju, o którym mowa w ust. 13.
 15. Jeżeli praca konkursowa powstanie w sposób sprzeczny z postanowieniami Prawa autorskiego (np. plagiat), bądź w inny sposób będzie naruszała prawa osób trzecich, Komisja konkursowa podejmie decyzję w sprawie jej dyskwalifikacji.
 16. Na żądanie uczestnika lub innej osoby  która uprawdopodobni swoje prawa autorskie do opublikowanych zdjęć i innych utworów, Organizator Konkursu niezwłocznie usunie treści stanowiące przedmiot żądania.
 17. Terminy:
  ogłoszenie konkursu – do 7 października 2016 r.;
  zgłaszanie uczestników – do 28 października 2016 r.;
  nadsyłania prac – do 30 listopada 2016 r. ;
  ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 7 grudnia 2016 r.;
  finał konkursu – 19 stycznia 2017 r., godz. 11.00.

Pobierz Regulamin

Pobierz pełną treść Regulaminu wraz z niezbędnymi zgłoszeniami i załącznikami
(dokument w formacie pdf)

Pobierz