REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WIRTUALNA-HISTORIA.PL

(data publikacji: 25.10.2016)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy (dalej: „Regulamin strony” lub „Zasady”) określa:
  a) zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem/domeną: www.wirtualna-historia.pl, zarejestrowaną przez:
  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki
  (zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426675, NIP: 1251618850  z siedzibą przy ulicy Kościelnej 2, 05-091 Ząbki), zwane dalej: „Usługodawca
  – prowadzonej na jego zlecenie przez administratora strony p. Sławomir Pielat – Gimnazjum nr 2.
  Usługodawca jest jednocześnie organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą: „100-lecie Bitwy Warszawskiej – Ziemia Wołomińska” (dalej: „Konkurs”);
  b) politykę ochrony prywatności.
 2. Usługodawca:
  a) Udostępnia bezpłatnie użytkownikom stronę internetową pod adresem www.wirtualna-historia.pl  (dalej: „Strona internetowa” lub „Portal”);
  b) Umożliwia uczestnikom biorącym udział w Konkursie, tj. zespołom szkolnym, umieszczanie na stronie internetowej zdjęć, materiałów typu reportaże, filmów, wywiadów, publikacji w celu przedstawienia pozyskanej wiedzy historycznej ze środowiska miejsca zamieszkania. Publikacje na stronie internetowej będą innowacyjnym sposobem jej przekazywania, weryfikacji przez odbiorców w tym Komisję Konkursową;
  Powyżej wymienione materiały, tj. zdjęcia, reportaże i inne publikacje będą zamieszczane na zasadach wynikających z  Regulaminu Konkursu oraz z poszanowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Regulamin strony poprzez skorzystanie z dowolnej części Portalu, a w tym poprzez pobranie na użytkowane przez siebie urządzenie końcowe dowolnej treści na nim udostępnianej.
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej związane jest z koniecznością posiadania dostępu do sieci Internet oraz posiadania zainstalowanej aktualnej przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik Strony Internetowej jest zobowiązany do korzystania z niej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem Strony, Regulaminem Konkursu oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Strona internetowa oraz treści na niej publikowane podlegają ochronie prawa, co w szczególności oznacza, iż Użytkownik zobowiązany jest stosować się do nakazów i ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w tym postanowień ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 666, ze  zm.).
  Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów.
 6. Utwory, w rozumieniu ustawy przywołanej w ustępie poprzedzającym publikowane na Portalu w szczególności: literackie, publicystyczne, naukowe, plastyczne, fotograficzne, audiowizualne (w tym filmowe) i inne zawarte na Portalu, mogą być wykorzystane w granicach prawa, tylko w celu zgodnym z postanowieniami Regulaminu Konkursu.
  Zakazane jest ich wykorzystywanie do celów komercyjnych.
 7. W razie zaistnienia u Użytkownika wątpliwości co do dopuszczalności wykorzystanie treści o których mowa w ust. 6, Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem strony.
 8. Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania dostępu do zasobów Portalu, bądź usunięcia pochodzących od Użytkownika opublikowanych treści, o ile nastąpi wykrycie działań niezgodnych z Regulaminem  Strony, Regulaminem Konkursu, obowiązującymi przepisami prawa czy zasadami współżycia społecznego.
 9. Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych są upoważnione do korzystania ze Strony Internetowej wyłącznie za zgodą lub pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

§3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zamieszczone na Stronie Internetowej różnego rodzaju treści, wpisy, lub prace Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Treści publikowane przez Użytkowników nieodpowiadające wymogom zawartym w § 2 ust. 3, czy w inny sposób naruszające prawa osób trzecich nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów, ani też opinii Usługodawcy. Treści takie będą usuwane niezwłocznie po stwierdzeniu ich wystąpienia.
 3. Usługodawca będzie czynił starania, aby Strona Internetowa była aktywna przez siedem dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę jednakże nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Portalu. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane  koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, jak i przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, zachowanie osób trzecich).
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników Portalu w związku z korzystaniem z jego zasobów, bądź w sytuacji, gdy korzystanie z jego zasobów (zwłaszcza z przyczyn wskazanych w ust. 3) było niemożliwe

§4
POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności i informacje o plikach cookies przedstawione zostały w zakładce Polityka prywatności niniejszej Strony internetowej.

§5
ZMIANY REGULAMINU. REKLAMACJE

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu Strony. Usługodawca dokłada starań, aby zmiany Regulaminu Strony były wprowadzane jak najrzadziej oraz wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez jej publikację na Stronie Internetowej.
 3. Użytkownik Portalu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu na adres e-mail podany na Stronie Internetowej. Usługodawca dołoży starań, aby odpowiedź została przesłana Użytkownikowi w możliwie szybkim terminie.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Strony stosuje się postanowienia Regulaminu Konkursu (dostępny na Stronie Internetowej – w zakładce „Regulamin Konkursu”) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu Strony jest dostępna w siedzibie Usługodawcy oraz na Stronie Internetowej.